Politika e privatsise

Përdorimi i të dhënave personale

Fashion group Albania rezervon të drejtën të përpunojë të dhënat personale të blerësve të saj në mënyrë që të përmirësojë experiencen e blerjes dhe marrëdhënien me ta dhe të promovojë produktet.
Kompania mbledh direkt nga blerësi në momentin përfundimit të porosisë të dhënat e mëposhtme:
Emër, Mbiemër , Gjinia, Adresa, Qyteti, Tel, Email,
Vetëm personat mbi moshën 18 vjeç e lart duhet të jenë në gjendje të bëjnë një porosi në FGA web .
Nëse konstatohet kryerja e ndonjë porosie apo vendosja e ndonjë të dhënë personale nga një person nën moshën 18 vjeç pa një pajtim të verifikueshëm prindëror, këto të dhëna do të fshihen sa më shpejt që të jetë e mundur dhe porosia nuk do të proçedohet.

Qëllimet për të cilat FGA do të përpunojmë të dhënat blerësve janë si më poshtë:

  • Përmirësojë experiencën e blerjes ne www.fga.al
  • Procesojë porosinë e bërë online ku përfshihen dërgimet mail ose sms text për të informuar mbi statusin e porosisë
  • Pranuar e kryer kthimet apo ndërrimet e artikujve .
  • Kontaktuar nësë ka problem logjistike me porosinë
  • Dërguar informacione në lidhje me produktet e reja dhe ofertat e përgjithshme nëpermjet newsletters, SMS me mesazhe ose thirrje telefonike në.
  • Dërgim të ofertave speciale të personalizuara që janë ekskluzivisht për blerësit e FGA web

Politika e privatësisë

Procesi i përpunimit të të dhënave personale zhvillohet në atë mënyrë që siguron konfidencialitetin e tij. Kompania dhe bashkëpunëtorët e saj përdorin masat e duhura teknike dhe organizative të sigurisë, ndjekin rregullat dhe procedurat e tjera për të mbrojtur të dhënat personale të blerësit nga çdo qasje e paautorizuar, keqpërdorim apo dhe çdo formë tjetër e përpunimit të paligjshëm


Transmetimi tek palët e treta

Të dhënat personale të blerësve do të përpunohen nga vetë Fashion Group Albania e cila merr masa për mbrojtjen e të dhënave personale të blerësit bazuar në dispozitat/kufijtë specifikë në lidhje me përpunuesit e të dhënave personale të Ligjit Shqiptar nr. . 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar.
a) Shoqëria nuk do të ndajë me asnjë palë të tretë të dhënat personale të anëtarit, pa pëlqimin e tij/saj,.
b) Blerësi jep pëlqimin e tij që të dhënat personale të përdoren , regjistrohen dhe përpunohen nga Fashion Group Albania për qëllimet e përmendura më lart, dhe duke përfshirë përjashtimet e mëposhtme:
c) Kur është e nevojshme që çdo person nga stafi, punonjësit, agjentët, kontraktorët, furnitorët ose partnerët e kompanisë Fashion Group Albania, të kryejë një shërbim për këtë të fundit, ose të kryejë një detyrë në Republikë të Shqipërisë (përfshirë fushatat e marketingut, hulumtimin e tregut ose shërbimin ndaj klientit; apo komunikimet e ofertave, uljeve, konkurseve etj)
Klienti pranon që secili nga personat e përmendur në këtë pjesë mund të jetë me shtetësi 5.2. d) Koha e përdorimit të të dhënave personale
Kompania mirëmban dhe përpunon të dhënat tuaja për sa kohë që www.fga.al do të jetë I aksesueshëm nga ju për të kryer blerje. .


Të drejtat e blerësit

Për të gjitha qëllimet e përmendura më lart blerësi mund të ushtrojë në çdo kohë të drejtën për ti korrigjuar dhe/ ose fshirë të dhënat e tij personale, duke kontaktuar Shërbimin e Klientit të kompanisë përmes kanaleve të mëposhtme të kontaktit:
o Tel: +355 4 2380032
o E-mail: info@fashiongoup.al
Anëtarët kanë të drejtat e mëposhtme:
o Të kërkojë nga kompania që të azhornojë dhe korrigjojë çdo të dhënë personale të vjetëruar ose të pasaktë që shoqëria mban për të (e drejta e ndreqjes);
o Të heqë dorë nga çdo komunikim marketing që kompania mund t’i dërgojë

SHKO LART