Terma të përgjithshëm

TERMA TË PËRGJITHSHME PËR BLERJE ONLINE NË WEB TË FASHION GROUP ALBANIA

Këto terma të përgjithshme për blerjen online rregullojnë përdorimin e faqes www.fga.al (referuar në vazhdim si FGA web) e cila është në pronësi të kompanisë Fashion Group Albania shpk e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me numër unik identifikimi (NIPT) K51914011O, me seli në adresën: Selia Brunes Space, Rruga Nacionale Tiranë-Elbasan, Përballë Qendrës Tregtare TEG, Lundër, Tiranë, Albania dhe gjithë klientëve (referuar në vazhdim si Blerësi) që dëshirojnë të kryejnë blerje nga markat e manaxhuara nga kjo kompani të cilat janë : MANGO, CORTEFIEL, SPRINGFIELD, OKAIDI, PRENATAL, PARFOIS, CARPISA, WOMEN’SECRET, GEOX dhe ALDO për femra , meshkuj e fëmijë nëpërmjet faqes së internetit www.fga.al

1.QËLLIMI I DOKUMENTIT

Këto kushte të përgjithshme aplikohen në blerjen e të gjitha artikujve të markave të Fashion Group Albania nëpërmjet FGA web nga bleresit i cili duhet të jetë në moshë madhore mbi 18 vjeç për të kyer një porosi. Porosia dërgohet/shpërndahet në të gjithë Shqipërinë. Fashion Group Albania ruan të drejtën e anullimit të porosisë apo llogarisë së klientit nëse konstatohen spekullime, keqpërdorime me shërbimin e ofruar. Fashion Group Albania nuk mban përgjegjësi për viruset kompjuterike që mund të ketë faqja e internetit. Klienti merr përsipër të përdorë pajisjet dhe programet e duhura për t’u mbrojtur nga sulme të jashtme (viruse, web të ndryshme, etj.) për të kryer blerje në mënyrë elektronike.

2. LIMITI NË BLERJE

Për arsye sigurie blerjet me vlerë mbi 120,000 lekë dhe mbi 30 artikuj nuk do të mund të bëhen.

3. ÇMIMET

Çmimet e aplikueshme në blerje janë ato të publikuara në FGA web në ditën dhe orën që do të kryhet blerja . Çmimet janë të detajuara për secilin artikull dhe kanë të përfshirë në të TVSH (tatimin mbi vlerën e shtuar) sipas ligjeve, por jo taksa të tjera. Vlera e kostos së transportit do ti bëhet me dije blerësit në mënyrë të detajuar në momentin e kryerjes së porosisë.

4. PAGESA

Pagesa do të bëhet në fund të mbylljes së procesit të blerjes.Mënyrat aktive të pagesës për blerjen e bërë nëpërmjet FGA web janë ato të:

·        CASH në dorëzim të mallit

·        PAGESE ME KARTE DEBITI/KREDITI Në rast se FGA nuk mundëson përmbushjen e një pjese të porosisë apo porosinë e plotë të klientit atëherë pagesa do të zbritet/ rimburoshet çmimi /vlera e produkteve të padërguara brënda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve kalendarike pune. Gjatë kryerjes së pagesës klienti lidhet automatikisht me serverin e pagesave pjesë e sistemit te kontrollit të qëndrës së përpunimit të të dhënave të bankës. Të dhënat bankare të klientit janë të mbrojtura nëpërmjet enkriptimit.Ato nuk kalojnë nëpërmjet sistemeve elektronike të FGA dhe nuk ruhen në sistemet elektronke të FGA. FGA nuk mban asnjë përgjgjesi nëse karta bankare e perdorur,me të cilën kryhet një pagesë në faqen e internetit www.fga.al është një kartë e vjedhur apo e deklaruar e humbur,nëse banka përkatëse autorizon pagesën. Në rast se produkti që ju keni porositur nuk është më i disponueshëm, FGA do ju rimbursojë vlerën e blerjes brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve.

·        TRANSFERTË BANKARE në numrat e llogarive të Fashion Group Albania të cilat do ti bëhen me dije bleresit në momentin e mbylljes së porosisë.

·        PAYSERA Paysera Albania insitucioni i parasë elektronike, i liçensuar nga Banka e Shqipërisë pjesë e rrjetit Paysera që ofron një gamë shërbimesh konkuruese. Paysera Albania është alternativa bankare që u mundëson dyqaneve online një metodë pagese me kosto të ulët.
Pagesa me Paysera Albania është një çështje e thjeshtë që kërkon, vetëm, pak sekonda.

·    POK PAY  insitucioni i parasë elektronike, i liçensuar nga Banka e Shqipërisë pjesë e rrjetit POK që ofron një gamë shërbimesh konkuruese. POK PAY është alternativa bankare që u mundëson dyqaneve online një metodë pagese me kosto të ulët.
Pagesa me POK është një çështje e thjeshtë që kërkon, vetëm, pak sekonda.

Çdo mënyrë pagese zgjidhet nga vetë klienti përgjatë procesit të blerjes. Klienti duhet të njoftojë menjëherë Fashion Group Albania në rastet kur ai konstaton që ai është ngarkuar me pagesa / komisione jo të sakta.Njoftimi mund të bëhet nëpërmjet telefon +355 4 4530530 , whatapp 0686077441 apo email në info@fashiongroup.al në mënyrë që Fashion Group Albania të ndërmarrë sa më shpejt hapat e duhur për zgjidhjen e problemit.

5. SHPËRNDARJA & DORËZIMI

Shpërndarja do të bëhet brenda periudhës kohore prej 2-3 ditësh pas konfirmimit të porosisë me çdo mjet komunikimi nga Sherbimi i klientiti FGA. Klienti është i detyruar të japë të dhëna të vërteta, të sakta e të detyrueshme për pranimin dhe dorëzimin e porosisë. Fashion Group Albania nuk është përgjegjëse për pasojat e ngjarjeve që janë përtej kontrollit të saj, të tilla si ngjarje të forcës madhore ose që varen nga ofruesi i transportit, të cilat do të vononin ose ndalonin dorëzimin e produkteve të porositura.Dorëzimi do të bëhet në adresën që klienti do të deklarojë sipas opsioneve më poshtë.

·        SHPERNDARJE STANDARTE:

Kosto e transportit do të jetë 180 lekë/porosi brënda qytetit të Tiranës dhe 250 lekë/porosi në të gjithë rrethet e Shqipërisë.Transporti për shpërndarje standarte për blerje/porosi mbi 6.000 lekë do të ofrohet FALAS nga Fashion Group Albania.Ofruesi ynë I transportit do të kontaktojë klientin ditën e dorëzimit të porosisë për të konfirmuar kohën dhe vendin e dorëzimit .Klienti duhet të bëjë kontrollin e produkteve të dorëzuara nga transportuesi dhe nëse vëren që pakoja është e hapur dhe se produktet mungojnë nuk duhet të bëjë pagesën dhe të pranojë porosinë. Nëse produktet janë të dëmtuara klienti duhet të kontaktojë shërbimin e klientit në numrat e kontaktit ose të dergojë mail në info@fashiongroup.al ku të përshkruajë të gjitha vërejtjet. Këto vërejtje duhet të jenë të qarta (përcaktim i dëmtimeve) në mënyrë që të merren parasysh nga Fashion Group Albania për zëvendësimin e produktit. Gjithashtu email-it duhet ti bashkangjiten foto të produktit sëbashku me dokumentin zyrtar të blerjes së artikullit (kuponin tatimor).Reklamimet për difekte duhet të realizohet brenda ditës që merret porosia.

·         DORËZIM PËR DHURATË:

Blerësi do të ketë mundësi të kryejë porosi dhe ta dërgojë atë për dhuratë tek një person i tretë. Në momentin që porosia është për dhuratë pagesa nga klienti mund të kryhet me anë të numrave të llogarive , me Paysera, ose me kartë krediti ose debiti.Komentet përkatëse vendosen në porosi.Gjithashtu blerësi mund të kërkojë paketim ndryshe apo vendosjen e një dedikimi të personalizuar.Për ndryshime të tjera të nevojshme personi që ka kryer blerjen duhet të dërgojnë një kërkesë në info@fashiongroup.al ose të kontaktojë me Shërbimin e klientit.

6. NDËRRIMET, KTHIMET

Ka trajtime dhe procedura të ndryshme për raste kur nga blerësi do të kërkohet ndërrim apo kthim produkti. Më poshtë gjenden përshkrimet e karakteristikave të secilit rast, kostot dhe kushtet e pranimit:

– Pa kuponin ORIGJINAL TATIMOR nuk lejohet as ndërrimi dhe as kthimi i artikujve.
-Kthimi mund të bëhet vetëm në raste të konstatimit që artikulli është i demtuar apo është dërguar gabim nga FGA,nga ku dhe kostot e transportit mbulohen nga FGA. Reklamimi për difekte apo problematika produkti duhet të realizohet brenda ditës që merret porosia.

Referuar specifikave të veçanta që disa artikuj kanë blerësi duhet të marrë parsysh sa më poshtë:
-Për arsye higjene dhe mbrojtjeje kthimi dhe ndërrimi i artikujve si të brëndëshme, rrobabanjo, çorape, geta, vathë nuk do të pranohen.
-Të gjithë artikujt e kërkuar për ndërrim apo kthim duhet patjetër të kenë paketimin e tyre origjinal të padëmtuar, përvec atye që kanë probleme me difekte, gjithashtu dhe kuponin origjinal të blerjes,pa të cilin nuk mund të bëhet asnjë veprim.

7.AFATET KOHORE :

Trego kujdes dhe mos harro të bësh në kohë kontrollin e produkteve të dorëzuara nga transportuesi dhe nëse vëren se produktet mungojnë nuk duhet të bëni pagesën dhe të pranoni porosinë.Në rast se artikulli është i dëmtuar apo fizikisht jo i njëjtë me atë që keni porositur atëherë kostot e transportit për kthimin e artikullit janë në përgjegjësinë tonë dhe do të mbulohen nga ne.Vërejtjet tuaja duhet ti paraqisni me email (përcaktim i dëmtimeve) në mënyrë që të merren parasysh nga Fashion Group Albania për zëvendësimin e produktit. Gjithashtu email-it duhet ti bashkangjiten foto të produktit së bashku me dokumentin zyrtar të blerjes së artikullit (kuponin tatimor,email-in konfirmues). Ky reklamim dhe çdo kerkese tjeter duhet të realizohet brenda ditës që merret porosia ne dorezim.

FGA ka kohë 14 ditë nga dita e kërkesës së klienti (dorezimit të porosisë)për të mbyllur kërkesën e klientit.Kostot e transportit për ndërrimin e artikullit do të jenë tuajat nëse artikulli plotëson të gjitha kushtet e gjendjes fizike të tij por ju po e ndërroni sepse nuk e pëlqeni apo ndërroni mendje për porosinë e kryer.

·        Klienti kontakton me shërbimin e klitentit të kompanisë Fashion Group Albania për të kryer proçedurat për ndërrimin e produkteve.

·        Kthimet e ndërrimet mund të bëhen :ONLINE ne FGA web: kontakto në info@fashiongroup.all.FGA do të informojë postën për të bërë tërheqjen e artikullit në ardesën ku është dorëzuar porosia.Blerësi duhet të këtë faturë origjinale te blerjes të cilën duhet tja bashkangjisë atë pakos për nderrim/kthim.

Kini parasysh se nëse doni të ktheni artikullin, duhet të jeni kujdesur për të ndërsa e keni në zotërim. Kjo nënkupton që duhet të ruani paketimin origjinal, mbështjellëset apo çdo letër tjetër informuese e plotësuese që ju ka ardhur së bashku me artikullin.

8. DISPONUESHMËRIA E ARTIKUJVE

Fashion Group Albania nuk garanton disponueshmërinë e plotë në çdo moment të artikujve të publikuar në faqen FGA web. Në rast mungese të artikullit, i cili nuk është gjendje në magazinë pavarësisht se vazhdon të jetë i reklamuar në web, Fashion Group Albania i rezervohet e drejta për ta ndarë me ju këtë informacion me çdo mjet të përshtatshëm komunikimi dhe ju nuk do të keni asnjë detyrim për të vazhduar më tej porosinë me ne.

9. SHËRBIMI KLIENTIT DHE KANALET E KOMUNIKIMIT

Për çdo pyetje , sugjerim, problem etj lidhur me dyqanin online të Fashion gropu Albania , klienti mund të kontaktojë Sherbimin e klientitn nëpërmjet kanaleve me poshtë:
-Telefon: +355 4 4530530  -Whatsapp: 0686077441
-Email: info@fashiongroup.al

 Departamenti i Shërbimit të klientit do të presë dhe do ti përgjigjet shqetësimeve të klientëve sa më parë të jetë e mundur.

10. NDRYSHIMI I TERMAVE DHE KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME

Fashion Group Albania ruan të drejtën e modifikimit në çdo kohë të termave e kushteve të pergjithshme për blerjen online në FGA web, apo të ndërpresë shitjen nëpërmjet tij, por kjo do të bëhet pa dëmtuar në asnje mënyrë porositë që janë në proces faturimi, paketimi apo dorëzimi.

11. TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE

FGA web është faqja zyrtare e Fashion Group Albania. Të gjitha elementet e përdorura në këtë faqe, duke përfshirë elementë vizualë apo zanorë, përfshirë teknologjinë bazë, janë të mbrojtura nga e drejta e autorit, marka tregtare ose patenta. Ato janë në pronësinë ekskluzive manaxhuar nga Fashion Group Albania dhe nga vete.Kjo faqe përdoret sipas kushteve të përgjithshme që përcaktohen shprehimisht këtu. Klienti ka të drejtë ta përdorë këtë faqe vetëm për përdorimin e tij personal dhe çdo kopjim, përdorim i paautorizuar i elementeve të përdorura në këtë faqe është i ndaluar.

12. MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

Fashion Group Albania rezervon të drejtën të përpunojë të dhënat personale në mënyrë që të përmirësojë menaxhimin e marrëdhenies mes klientelës së saj dhe të promovojë produktet e shërbimet e ofruara në FGA web.
Mbledh nga blerësi në momentin e bërjes së porosisë të dhënat e mëposhtme:Emër, Mbiemër,Gjinia,Adresa,Qyteti, Tel,Email.Vetëm personat mbi moshën 18 vjeç e lart duhet të jenë në gjendje të bëjnë një porosi në FGA web . Nëse konstatohet kryerja e ndonjë porosie apo vendosja e ndonjë të dhëne personale nga një person nën moshën 18 vjeç pa një pajtim të verifikueshëm prindëror, këto të dhëna do të fshihen sa më shpejt që të jetë e mundur.
Qëllimet për të cilat ne përpunojmë të dhënat blerësve janë si më poshtë:
–Dërgim të informacioneve në lidhje me produktet e reja dhe ofertat e përgjithshme nëpërmjet newsletters, SMS me mesazhe ose thirrje telefonike në.
–Dërgim të ofertave speciale të personalizuara që janë ekskluzivisht për blerësit e FGA web

SHKO LART