Terma të përgjithshëm

 • TERMA TË PËRGJITHSHME PËR BLERJE ONLINE NË WEB TË FASHION GROUP ALBANIA

  Këto terma të përgjithshme për blerjen online rregullojnë përdorimin e faqes www.fga.al (referuar në vazhdim si FGA web) e cila është në pronësi të kompanisë Fashion Group Albania shpk e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me numër unik identifikimi (NIPT) K51914011O, me seli në adresën: Selia Brunes Space, Rruga Nacionale Tiranë-Elbasan, Përballë Qendrës Tregtare TEG, Lundër, Tiranë, Albania dhe gjithë klientëve (referuar në vazhdim si Blerësi) që dëshirojnë të kryejnë blerje nga markat e manaxhuara nga kjo kompani të cilat janë : MANGO, CORTEFIEL, SPRINGFIELD, OKAIDI, PRENATAL, PARFOIS, CARPISA, WOMEN’SECRET, GEOX dhe GOLDEN POINT për femra , meshkuj e fëmijë nëpërmjet faqes së internetit www.fga.al

 • 1.QËLLIMI I DOKUMENTIT

  Këto kushte të përgjithshme aplikohen në blerjen e të gjitha artikujve të markave të Fashion Group Albania nëpërmjet FGA web nga bleresit i cili duhet të jetë në moshë madhore mbi 18 vjeç për të kyer nje porosi. Porosia dëgohet/shpërndahet në të gjithë Shqipërinë.
  Fashion Group Albania ruan të drejtën e anullimit të porosisë apo llogarisë së klientit nëse konstatohen spekullime, keqpërdorime me shërbimin e ofruar.
  Fashion Group Albania nuk mban përgjegjësi për viruset kompjuterike që mund të ketë faqja e internetit. Klienti merr përsipër të përdorë pajisjet dhe programet e duhura për t’u mbrojtur nga sulme të jashtme (viruse, web të ndryshme, etj.) për të kryer blerje në mënyrë elektronike.

 • 2. LIMIT NË BLERJE

  Për arsye sigurie blerjet me vlerë mbi 120,000 lekë dhe mbi 30 artikuj nuk do të mund të bëhen.

 • 3. ÇMIMET

  Çmimet e aplikueshme në blerje janë ato të publikuara në FGA web në ditën dhe orën që do të kryhet blerja . Çmimet janë të detajuara për secilin artikull dhe kanë të përfshirë në të TVSH (tatimin mbi vlerën e shtuar) sipas ligjeve, por jo taksa të tjera. Vlera e kostos së transportit do ti bëhet me dije blerësit në mënyrë të detajuar në momentin e kryerjes së porosisë.

 • 4. PAGESA

  Pagesa do të bëhet në fund të mbylljes së procesit të blerjes.
  Mënyrat aktive të pagesës për blerjen e bërë nëpërmjet FGA web janë ato të:

  • CASH në dorëzim të mallit
  • Transfertë bankare në numrat e llogarive të Fashion Group Albania te cilat do ti bëhen me dije bleresit në momentin e mbylljes së porosisë.
  • 5. SHPËRNDARJA & DORËZIMI

   Shpërndarja do të bëhet brenda periudhës kohore prej 3-5 ditësh pas konfirmimit të porosisë. Klienti është i detyruar të japë të dhëna të vërteta, të sakta e të detyrueshme për pranimin dhe dorëzimin e porosisë.
   Fashion Group Albania nuk është përgjegjëse për pasojat e ngjarjeve që janë përtej kontrollit të saj, të tilla si ngjarje të forcës madhore ose që varen nga ofruesi i transportit, të cilat do të vononin ose ndalonin dorëzimin e produkteve të porositura.
   Dorëzimi do të bëhet në adresën që klienti do të deklarojë sipas opsioneve me poshtë

  • 5.1 Dorëzim në shtëpi:

   • Shpërndarje standarte:
    Kosto e transportit do të jetë 200 lekë/porosi brënda qytetit të Tiranës dhe 300 lekë/porosi në të gjithë rrethet e Shqipërisë
    Transporti për shpërndarje standarte për blerje/porosi mbi 5.000 lekë do te ofrohet FALAS nga Fashion Group Albania.
   • Ofruesi ynë I transportit do të kontaktojë klientin ditën e dorëzimit të porosisë për të konfirmuar kohën dhe vendin e drëzimit .
    Klienti duhet të bëjë kontrollin e kontrollit të produkteve të dorëzuara nga transportuesi dhe nëse vëren se produktet mungojnë ose janë të dëmtuara, Klienti duhet të dergojë mail ne info@fga.al ku të përshkruajë të gjitha vërejtjet. Këto vërejtje duhet të jenë të qarta (përcaktim i dëmtimeve) në mënyrë që të merren parasysh nga Fashion Group Albania për zëvendësimin e produktit. Gjithashtu email-it duhet ti bashkangjiten foto të produktit sëbashku me dokumentin zyrtar të blerjes së artikullit (kuponin tatimor). Ky reklamim duhet të realizohet brenda ditës që merret porosia.

  • 6. NDËRRIMET, KTHIMET & REZERVIMI

   Ka trajtime dhe procedura të ndryshme për raste kur nga blerësi do të kërkohet ndërrim, kthim apo rezervim produkti. Më poshtë gjenden përshkrimet e karakteristikave të secilit rast, kostot dhe kushtet e pranimit për:
   -Ndërrimin: ai mund të bëhet për ndërrim të të njëjtit artikull me një masë apo ngjyrë tjetër,vetëm duke patur faturën origjinale te blerjes.
   -Kthimin: ai mund të bëhet në raste të konstatimit që artikulli është i demtuar apo është dërguar gabim
   Referuar specifikave të veçanta që disa artikuj kanë blerësi duhet të marrë parsysh sa më poshtë:
   -Për arsye higjene dhe mbrojtjeje kthimi dhe ndërrimi i artikujve si të brendshme, rrobabanjo, çorape, geta, vathë nuk do të pranohet.
   -Të gjithë artikujt e kërkuar për ndërrim apo kthim duhet patjetër të kenë paketimin e tyre origjinal dhe të padëmtuar, përvec atye që kanë probleme me difekte.

  • 7.AFATET KOHORE PËR KTHIMET E NDËRRIMET :

  • Afati: Blerësi ka kohë 14 ditë nga data e faturës
  • Kosto: Klienti merr përsipër shpenzimet e postës
  • Procesi: Klienti kontakton me shërbimin e klitentit të kompanisë Fashion Group Albania, dhe pasi ka dakordesuar ndërrimin apo kthimin kontakton direkt me nr e postës të cilen e merr nga kompania.

  Kthimet e ndërrimet mund të bëhen në:
   • Online ne FGA web: kontakto në info@fga.al,
   • FGA do të informoje posten per te bere tërheqjene e artikullit në ardesën ku është dorëzuar porosia. Blerësi duhet të këtë plotësuar formularin përkatës dhe tja bashkangjise atë pakos për kthim.

  • 8. DISPONUESHËRIA E ARTIKUJVE

   Disponueshmëria e artikujve që do të shfaqet për bleresin ne FGA web i korrespondon gjendjes në magazine të një dite më parë nga ajo kur klienti po kontrollon produktin dhe për këtë arsye Fashion Group Albania nuk garanton disponueshmërinë e plotë në çdo moment të artikujve të publikuar në FGA web. Në rast mungese të disponueshmërisë së artikullit, Fashion Group Albania merr përsipër të informojë Klientin sa më shpejt me çdo mjet të përshtatshëm komunikimi.

  • 9. SHËRBIMI KLINETIT DHE KANALET E KOMUNIKIMIT

   Për çdo pyetje , sugjerim, problem etj lidhur me dyqanin online të Fashion gropu Albania , klienti mund të kontaktojë Sherbimin e klientitn nëpërmjet kanaleve me poshtë:
   -Telefon: +355 4 4530530
   -Email: info@fashiongroup.al
   Departamenti i Shërbimit të klientit do të presë dhe do ti përgjigjet shqetësimeve të klientëve sa më parë të jetë e mundur.

  • 10. NDRYSHIMI I TERMAVE DHE KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME

   Fashion Group Albania ruan të drejtën e modifikimit në çdo kohë të termave e kushteve të pergjithshme për blerjen online në FGA web, apo të ndërpresë shitjen nëpërmjet tij, por kjo do të bëhet pa dëmtuar në asnje mënyrë porositë që janë në proces faturimi, paketimi apo dorëzimi.

  • 11. TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE

   FGA web është faqja zyrtare e Fashion Group Albania. Të gjitha elementet e përdorura në këtë faqe, duke përfshirë elementë vizualë apo zanorë, përfshirë teknologjinë bazë, janë të mbrojtura nga e drejta e autorit, marka tregtare ose patenta. Ato janë në pronësinë ekskluzive markave manaxhuar nga Fashion Group Albania dhe nga vete
   Kjo faqe përdoret sipas kushteve të përgjithshme që përcaktohen shprehimisht këtu. Klienti ka të drejtë ta përdorë këtë faqe vetëm për përdorimin e tij personal dhe çdo kopjim, përdorim i paautorizuar i elementeve të përdorura në këtë faqe është i ndaluar.

  • 12. MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

   Fashion Group Albania rezervon të drejtën të përpunojë të dhënat personale në mënyrë që të përmirësojë menaxhimin e marrëdhenies mes klientelës së saj dhe të promovojë produktet e shërbimet e ofruara në FGA Web.
   FGA mbledh nga blerësi në momentin e bërjes së porosisë të dhënat e mëposhtme:Emër, Mbiemër , Gjinia, Adresa, Qyteti, Tel, Email
   Vetëm personat mbi moshën 18 vjeç e lart duhet të jenë në gjendje të bëjnë një porosi në FGA Web . Nëse konstatohet kryerja e ndonjë porosie apo vendosja e ndonjë të dhëne personale nga një person nën moshën 18 vjeç pa një pajtim të verifikueshëm prindëror, këto të dhëna do të fshihen sa më shpejt që të jetë e mundur.
   Qëllimet për të cilat ne përpunojmë të dhënat blerësve janë si më poshtë:
   –Dërgim të informacioneve në lidhje me produktet e reja dhe ofertat e përgjithshme nëpërmjet newsletters, SMS me mesazhe ose thirrje telefonike në.
   – Dërgim të ofertave speciale të personalizuara që janë ekskluzivisht për blerësit e FGA web

SHKO LART